Porovnať
Všetky kategórie
Používateľské menu
Všetky kategórie

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.   Obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.proteco-naradie.sk (ďalej len "internetový obchod"), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom PROTECO náradie s.r.o. (ďalej len "dodávateľ") a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.2.   Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a kupujúcim. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.proteco-naradie.sk rovnako, ako vo svojich prevádzkach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.3.   Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má tak možnosť sa s nimi zoznámiť. Uzavretá zmluva je dodávateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.proteco-naradie.sk a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1.   Na stránkach internetového obchodu nájdete tovar, ktoré je ponúkané dodávateľom na predaj a to vrátane uvedenia cien jednotlivých položiek. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na stránkach internetového obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2.   Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na stránkach internetového obchodu. Objednávka tovaru, vytvorená na stránkach internetového obchodu, je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky dodávateľovi je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

2.3.   Po odoslaní objednávky dodávateľ bezodkladne informuje zákazníka o prijatí tejto objednávky elektronickou poštou na adresu, ktorú kupujúci uviedol. Dodávateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.4.   Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky, ktorá je dodávateľom zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu.

2.5.   Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

3. Platobné podmienky a cena tovaru

3.1.   Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu dodávateľom v okamihu potvrdenia objednávky.

3.2.   Platobná podmienka je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosti využiť ďalších spôsobov platby, ktoré sú uvedené nižšie. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad "Zálohová faktúra - daňový doklad". Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

 

Možnosti platby - Stručný prehľad možností zaplatenia

Bankovým prevodom

Platba vopred – proforma

Bankové spojenie: Komerční banka

SWIFT: KOMBSKBAXXX

IBAN: SK29 8100 0001 1502 6751 0237

 

Po odoslaní objednávky Vám obratom zašleme údaje pre vykonanie platby (číslo účtu, variabilný symbol a čiastku) a Zálohovú faktúru. Vyhradzujeme si právo stornovať každú zaevidovanú objednávku staršiu 14 dní, ktorá nebola zaplatená.

 

Dobierka
Tovar zaplatíte prepravcovi pri dodaní, priamo na Vami určenej adrese.

 

3.3.   Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

3.4.   Spoločne s kúpnou zmluvou je kupujúci povinný zaplatiť dodávateľovi tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.5.   V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný hradiť kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby, je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený, okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet dodávateľa.

3.6.   Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté dodávateľom kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.7.   Na základe kúpnej zmluvy vystaví dodávateľ kupujúcemu daňový doklad. Dodávateľ je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

4. Preprava, osobné odbery a dodanie tovaru

4.1.   Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 1 - 5 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu uvedenú kupujúcim zaisťuje dodávateľ. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku v slovenskom jazyku (ak ho výrobca k výrobku prikladá). K uplatneniu zodpovednosti za chyby postačí daňový doklad.

4.2.   Dopravu tovaru zaisťuje dodávateľ na uvedenú adresu a to v rámci celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám pri vytváraní objednávky. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru sú uvedené na internetových stránkach www.proteco-naradie.sk v sekcii "doprava".

4.3.   Pri prevzatí tovaru od prepravcu odporúčame dôkladne skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že je obal poškodený alebo sa objavujú iné skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že by mohol byť poškodený aj samotný tovar. Odporúčame zásielku nepreberať alebo spísať zápis o poškodení zásielky s vodičom prepravnej služby. Spísaný zápis o škode uľahčí riešenie prípadnej reklamácie.

4.4.   Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka nie je mechanicky poškodená. Preto radšej pred podpisom starostlivo skontrolujte obal a u spotrebičov balených do igelitovej fólie i samotný tovar.

4.5. Spoločnosť PROTECO náradie s.r.o. si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru a to pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach v prípadoch, keď dodávka tovaru je kupujúcim platená vopred kartou alebo prostredníctvom bankového prevodu.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1.   Storno objednávky zo strany kupujúceho - kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu. Stornovať možno telefonicky +420 494 664 522

5.2.   Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy je právo spotrebiteľa. V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČO na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká.

5.3.   Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

5.4.   Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.3., či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Odstúpenie musí byť dodávateľovi doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu reklamačného oddelenia: Centrálne reklamačné oddelenie, Podbřezí 63, Podbřezí 518 03 alebo na adresu elektronickej pošty: reklamace@proteco-naradi.cz. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v originálnom balení. V opačnom prípade nárok na vrátenie zaniká.

5.5.   Storno objednávky zo strany dodávateľa - dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru dodávateľa, ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tz.. ceny zjavne iné, ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch a iné zjavné chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho.

 

6. Zodpovednosť za vady, záruka, rozpor s kúpnou zmluvou

6.1.   Kupujúcemu pred prvým použitím dôrazne odporúčame preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za chybu. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

6.2.   Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

6.3.   Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju ani ako takú reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa je dodávateľ povinný poskytnúť zodpovednosť za vady písomnou formou (záručný list). Ten môže byť nahradený dokladom o zakúpení veci, ak obsahuje obchodnú firmu predávajúceho, IČO a sídlo. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná zodpovednosť za vady, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia zodpovednosti za vady formou vyhlásenia, napr. v záručnom liste.

6.4.   Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).

6.5.   Dodávateľ zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, dodávateľom, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

6.6.   Ak ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady nie je neúmerné, a nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje kupujúci výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.7.   V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby dodávateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6.8.   Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá dodávateľ za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

6.9.   Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti dodávateľa za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti dodávateľa, uplatňuje kupujúci u dodávateľa na adrese reklamačného oddelenia: Centrálne reklamačné oddelenie, Podbřezí 63, Podbřezí 518 03, prípadne na ktorejkoľvek prevádzke. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

6.10.   O reklamácii dodávateľ rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa dodávateľ s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u dodávateľa, u ktorého bola vec zakúpená.

6.11.   Dodávateľ vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej dodávateľ vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie dodávateľ spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

6.12V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.13. Odborné posúdenie zamietnutých reklamácií:

Josef Jelínek

Proteco nářadí, s.r.o.

Podbřezí 63

51803 Podbřezí

IČO: 47453630


7. Ochrana osobných údajov

7.1.   Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. V prípade nákupu ako právnická osoba tiež identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. (Ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

7.2.   Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov dodávateľom a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

7.3.   Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

7.4.   Údaje o Vašej činnosti, o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.5.   Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.6.   V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že dodávateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

7.7.1.  a) požiadať dodávateľa o vysvetlenie

7.7.2.  b) požadovať, aby dodávateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, dodávateľ odstráni okamžite chybný stav. Ak nevyhovie dodávateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

7.8.   Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu dodávateľ povinný túto informáciu odovzdať.

7.9.   Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom dodávateľa na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení dodávateľom na elektronickú adresu kupujúceho.

7.10.    Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek odvolať a to tak, že pošle emailovú správu na info@proteco-naradi.cz alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

7.11.   Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies.

7.12.   Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

7.13.   Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

8. Záverečné ustanovenie

8.1.   Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

8.2.   Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Požiadavka nemôže byť odoslaná. Skúste to neskôr, prosím.

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdny

Zobraziť košík

Tovar bol pridaný do porovnania

Prosím, čakajte...
Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr