Porovnať
Všetky kategórie
Používateľské menu

Reklamačný poriadok

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej (ďalej len "reklamačný poriadok"). 

Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu v každej prevádzkarni predávajúceho. Reklamačný poriadok je zverejnený aj na internetovej stránke predávajúceho www.proteco-naradie.sk. Uzavretím kúpnej zmluvy v kamennej predajni, rovnako tak prostredníctvom e-shopu predávajúceho, stáva sa tento Reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade rozporu medzi Obchodnými podmienkami predávajúceho a týmto Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.

Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení; ďalej len „Obchodný zákonník“). Takýto právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru (služby) u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Pokiaľ v konkrétnom prípade nestanovuje záručný list výrobcu dotknutého výrobku inak, záručná doba (záruka za akosť tovaru) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim - podnikateľom.


1. Preberanie tovaru a postup reklamácie

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru (osobnom na prevádzke) si skontrolovať obsah, kompletnosť a stav balenia tovaru bezprostredne na prevádzke. Ak sa jedná o tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu dopravcom, odporúčame si zásielku pri preberaní od prepravcu skontrolovať:

 • úplnosť zásielky
 • mechanické poškodenie obalu zásielky. Pri zistení mechanického poškodenia obalu zásielky skontrolovať aj stav tovaru vo vnútri balenia.
V prípade viditeľného poškodenia zásielky, alebo jej neúplnosti, zásielku neprevziať! Žiadajte od dopravcu, aby vyhotovil škodový zápis o poškodení, alebo neúplnosti prepravovanej zásielky (tovaru) za Vašej prítomnosti.

Ak došlo k poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, zodpovednosť nesie dopravca, nie predávajúci (neplatí ak predávajúci je zároveň dopravca) - všetok tovar je riadne poistený. Riziko vzniku škody na tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu, keď zasielka bola prevzata kupujúcim. 

Nedostatky, ako poškodenie tovaru spôsobené počas prepravy, ktoré boli zistené až po prevzatí zásielky a v neprítomnosti doručujúceho vodiča dodávateľa alebo prepravcu nezodpovedáme.

Ak zistíte vadu výrobku alebo poškodenie doručovaného tovaru spôsobené prepravou, kontaktujte nás na tel. č.: +420 777 747 747 alebo e-mail: reklamace@proteco-naradi.cz a súčasne nám zašlite vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR + fotodokumentáciu vady výrobku. Ak zistíte poškodenie, ktoré nebolo spôsobené prepravou, bezodkladne nás kontaktujte.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a návod na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.


2. Reklamačné konanie

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar na prevádzku predávajuceho, kde si tovar zakúpil, s ohľadom na predávané výrobky alebo služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamovaný tovar doručí kupujúci na svoje náklady predávajúcemu, tovar nezasielajte na dobierku. Kupujúci je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je opravnený odmietnuť prevzetie tovara, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady. Kupujúci sa povinne o vhodnom spôsobe doručenia reklamovaného tovaru dohodne s predávajúcim. 
Adresa na doručenia reklamovaného tovaru je: PROTECO nářadí s.r.o., Podbřezí 63, 518 03 Podbřezí 

Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na vykonávanie záručných opráv kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru (autorizovaný servis). Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená tretia osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe, alebo sa závada odstráni priamo u zákazníka).

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • predloženie dokladu o zakúpení tovaru
 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastía príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedáobjektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom,kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • predloženie dokladu o zakúpení tovaru
 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu
 • vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.
Deň uplatnenia reklamácie je zároveň začiatkom reklamačného konania. Reklamovaný tovar so všetkými náležitosťami je nutné doručiť do ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho alebo určenej osobe.

Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, to znm. reklamovať prvú zistenú vadu, ihneď po jej prejavení sa, aby bolo možné posúdiť mechanizmus vzniku závady, prípadne jej včasné odstránenie ak je to možné. Tovar musí prestať používať.


3. Práva a povinnosti

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu  a je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právona výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí  (odstúpenie od zmluvy).

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená a to tak, že predávajúci zabezpečí odstránenie vady. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný tovar prevziať. Predávajúci môže vždy na miesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bez vady. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter. Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne plynúť záručná lehota znova od prevzatia nového tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru). Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pri čom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Ak sú s tovarom poskytované darčeky (vrátane tovaru dodaného v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie zákazníkovi prezentované ako darček k tovaru, ktorý zákazník môže vrátiť do 14dní bez udania dôvodu), zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i sním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka. Tento bod sa neaplikuje v prípade darčeka, ktorý má formu elektronický obsah.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho, ak si ho nevyzdvihne osobne. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.


4. Záručná doba

Pre všetok tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ výrobca neuvádza inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade že dôjde pri reklamácii k výmene tovaru, záručná doba na nový tovar začína plynúť znova dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, záručná doba začne plynúť dňom prevzatia súčiastky. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie stanovisko určenej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Odborným posúdením na základe ktorého môže predávajúci zamietnuť reklamáciu podanú spotrebiteľom sa rozumie písomná forma zachytenia výsledku tohto posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť určenú osobu, ktorej môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bezohľadu na výsledok odborného posúdenia. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. aj stanovisko určenej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Toto môže byť Váš záručný servis na výrobky ako určená osoba. Avšak výsledok odborného posúdenia v kópii je potrebné v zmysle zákona pri zamietnutí reklamácie poskytnúť spotrebiteľovi. Určenou osobou bude tiež záručný servis. Ak spotrebiteľ po zamietnutí reklamácie zašle tovar na posúdenie určenej osobe, tak náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok.

Ak však spotrebiteľ kontaktuje inú osobu, t.j. znalca a pod. tak si to platí sám. Výlučne v prípade, že takáto iná osoba konštatuje v odbornom posúdení, že vada je a že za ňu zodpovedá predávajúci, tak v takom prípade má spotrebiteľ nárok aj naúhradu nákladov vynaložených na takéto odborné posúdenie.

Odborné posúdenie zamietnutých reklamácií:

Josef Jelínek
Proteco nářadí, s.r.o.
Podbřezí 63
51803 Podbřezí
IČO: 47453630
email: servis@proteco-naradi.cz 


Náklady na odborné posúdenie

Z hľadiska nákladov, ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša  vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak je však výrobok zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu.

Znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba sa nepovažuje za osobu určenú. Pojem „určená osoba“ znamená osobu oprávnenú výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Určená osobaje zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu ako autorizovaný servis.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky. Spolu s reklamovaným tovarom bude zároveň doručený reklamačný protokol.

V prípade, ak kupujúci žiada o odstránenie vady po uplynutí záručnej doby, vťahujú sa na takto vzniknuté právne vzťahy ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluve o oprave a úprave vecí.


5. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • Nepredložením dokladu o zaplatení tovaru, nutného príslušenstva alebo nutnej dokumentácie  tovaru.
 • Uplynutím záručnej doby tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • V prípade, že k chybe na tovare došlo mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, v dôsledku bežného opotrebenia veci. Bežné opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie nie je považované za vadu. Kratšia životnosť tovaru preto nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 • Prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním.
 • Neodborným zásahom, ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou, živelnou pohromou alebo iným zásahom vyššej moci.
 • Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom.
 • Nedodržaním stanovené podmienok ošetrovania a používania tovaru.
 • Zanedbaním vhodnej či základnej údržby.

Pokiaľ tovar na reklamáciu odovzdal zákazník bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, PROTECO náradie s.r.o. nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie zariadenia počas prepravy do servisného strediska.

Pokiaľ sa v servisnom stredisku prejaví mechanické poškodenie alebo iné poškodenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka, servisné stredisko si môže nárokovať od zákazníka úhradu za diagnostiku alebo prepravu tovaru do servisného strediska, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude naúčtované prepravné a servisný zásah technika podľa platného cenníka servisných prác! Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní. V tomto prípade nie je potrebné odborné posúdeniea reklamáciu odmietnuť. Z týchto dôvodov je možné reklamáciu zamietnuť, no musí sa prijať najprv do reklamačného konania a bohužiaľ aj odborné posúdenie v prvom roku musí byť. Nie je možné reklamáciu odmietnuť. To sú dva rôzne pojmy s rôznymi následkami.


6. Právo spotrebiteľa na alternatívne riešenie sporu:

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk v sekcii obchod/ ochrana spotrebiteľa.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnani a alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Subjekt alternatívneho riešenia sporovs pracúva osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely zákona o alternatívnom riešení sporov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


REKLAMAČNÝ PROTOKOL NA STIAHNUTIE

 1. Tovar zašlite spoločne s faktúrou (alebo dodacím listom), vrátane presného popisu závady.
 2. Tovar zasielajte najlepšie v originálnom obale. Majte na mysli, že prepravca vo väčšine prípadov vyžaduje, aby bol tovar zabalený v 6-stennom (štvorcovom či obdĺžnikovom) obale.
 3. Zásielky neposielajte na dobierku, takto poslané zásielky nepreberáme.

Adresa k zasielaniu reklamačných opráv

PROTECO nářadí s.r.o.
Reklamace
Podbřezí 63
518 03 Podbřezí, Česká Republika 

Pri podnikateľoch platí nasledovný postup:


Právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu

Hoci právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní sa netýka priamo nárokov z vád tovaru, oplatí sa na tomto miestne spomenúť, že kým spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní, podnikateľ toto právo zo zákona nemá. Opäť platí, že ako predávajúci môžete nad rámec zákona takto vrátený tovar prijať, avšak kupujúci –podnikateľ si vrátenie do 14 dní bez udania dôvodu nemôže vynucovať.

Dĺžka reklamačného konania

Ďalším rozdielom je dĺžka reklamačného konania, ktorá v spotrebiteľských veciach nesmie presiahnuť 30 dní. Ak by presiahla, spotrebiteľ má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy. V prípade Obchodného zákonníka je úprava opäť o niečo miernejšia a maximálnu dĺžku reklamačného konania priamo nestanovuje, resp. určuje povinnosť odstrániť vady v „primeranej lehote“.


Tento reklamačný poriadok je v platnosti od 1. 1. 2023.

Požiadavka nemôže byť odoslaná. Skúste to neskôr, prosím.

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdny

Zobraziť košík

Tovar bol pridaný do porovnania

Prosím, čakajte...
Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr